ឯកសារ:Puzzle Potato Dry Brush-notext.png

ដោយUncyclopedia
រូបភាពដើម(៨៦១ × ៥៥៣ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៨៩គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/png)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី ឃ្លាំងរួម​ និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង២០:៤១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២០:៤១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦៨៦១ × ៥៥៣ (៨៩គីឡូបៃ)Image import scriptImporting image file

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖