ឯកសារ:Wbar blue.jpg

ដោយUncyclopedia
Wbar_blue.jpg(១០០ × ២២ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១៥គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ឯកសារ​នេះ​មក​ពី ​ឃ្លាំងរួម​ និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​គម្រោង​ផ្សេង​ៗ​ដទៃ​ទៀត​។ សូម​មើល​[ទំព័របរិយាយ​ឯកសារ​ //commons.uncyclomedia.org/wiki/Image:Wbar_blue.jpg] សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង២០:៤២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២០:៤២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦១០០ × ២២ (១៥គីឡូបៃ)Image import scriptImporting image file

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា