ទំព័រដើម៖ ប្រវត្តិកំណែប្រែ

Jump to navigation Jump to search

ជម្រើសប្រៀបធៀប៖ សូមគូសក្នុងកូនប្រអប់មូលដែលនៅពីមុខកំណែដែលអ្នកចង់ប្រៀបធៀប រួចចុចច្នុច ENTER ឬប៊ូតុងនៅខាងក្រោម។
សម្គាល់៖ (បច្ចុប្បន្ន) = ភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងកំណែបច្ចុប្បន្ន, (មុន) = ភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងកំណែមុន, = កំណែប្រែតិចតួច។

ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៨:១២ម៉ោង០៨:១២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១Theseangta ការពិភាក្សា ការរួមចំណែក ៤៨២៦ បៃ បានការពារ"ទំព័រដើម" ([edit=sysop] (គ្មានកំណត់) [move=sysop] (គ្មានកំណត់)) [ការពារជា​ថ្នាក់]
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៧:២០ម៉ោង០៧:២០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ៤៨២៦ បៃ +៥៣៧ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៧:១៦ម៉ោង០៧:១៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ៤២៨៩ បៃ −២ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៧:១៥ម៉ោង០៧:១៥ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ៤២៩១ បៃ +៨៣២ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៧:០០ម៉ោង០៧:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ៣៤៥៩ បៃ +៥៣៨ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៥៦ម៉ោង០៦:៥៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ២៩២១ បៃ +១៥៦ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៥៦ម៉ោង០៦:៥៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ២៧៦៥ បៃ +២៣០ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៤២ម៉ោង០៦:៤២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ២៥៣៥ បៃ −៥ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៤២ម៉ោង០៦:៤២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ២៥៤០ បៃ −១៨៩ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៤១ម៉ោង០៦:៤១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ២៧២៩ បៃ −៨ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៤១ម៉ោង០៦:៤១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ២៧៣៧ បៃ +១៤០២ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)
 • បច្ចុប្បន្នមុន ម៉ោង០៦:៣៦ម៉ោង០៦:៣៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (អត្តនាមត្រូវបានលុបចេញ) ១៣៣៥ បៃ −៤៥៨១ (ចំណារពន្យល់ត្រូវបានលុបចេញ)

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១