ព័ត៌មានសម្រាប់ "ទំព័រដើម"

Jump to navigation Jump to search

ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​

បង្ហាញចំណងជើងទំព័រដើម
ពាក្យគន្លឹះសម្រាប់តម្រៀបទំព័រដើម
ប្រវែងទំព័រ (គិតជាបៃ)៦៦៤៤
អត្តលេខទំព័រ115
ភាសារបស់ខ្លឹមសារទំព័រkm - ភាសាខ្មែរ
Page content modelអត្ថបទវិគី
ដាក់ក្នុងលិបិក្រមដោយរូបយន្តអនុញ្ញាត
ចំនួនការបញ្ជូនបន្តមកកាន់ទំព័រនេះ
UnData item IDQ2

ការការពារទំព័រ

ការការពារត្រូវបានដាក់ជាថ្នាក់ពីទីនេះទៅបាទ/ចាស៎
កែប្រែសម្រាប់តែអភិបាល (ជារៀងរហូត)
ប្តូរទីតាំងសម្រាប់តែអភិបាល (ជារៀងរហូត)
មើលកំណត់ហេតុការពារសម្រាប់ទំព័រនេះ។

ប្រវត្តិកែប្រែ

អ្នកបង្កើតទំព័រTheseangta (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
កាលបរិច្ឆេទបង្កើតទំព័រម៉ោង១៦:៥០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១
អ្នកកែប្រែចុងក្រោយCartoonistHenning (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
កាលបរិច្ឆេទនៃការកែប្រែចុងក្រោយម៉ោង១៦:៥១ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១
ចំនួនកំណែប្រែសរុប១៨
ចំនួនអ្នកនិពន្ធសរុប
ចំនួនការកែប្រែថ្មីៗ (ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ, ១ ថ្ងៃ, ១២ ម៉ោង, ២១ នាទី និង ៣៦ វិនាទី កន្លងទៅនេះ)
ចំនួនអ្នកនិពន្ធថ្មីៗនេះ

លក្ខណៈសម្បត្តិទំព័រ

UnData entities used in this page