អ្នកប្រើប្រាស់:What here area team

ដោយUncyclopedia

日本人です。クメール語は分かりません。

Hello, I'm Japanese. I don't understand ភាសាខ្មែរ.